obalový materiál obalová technika tiskoviny kancelářské a hygienické potřeby projekce a poradenství průmysl zemědělství školství, státní správa a veřejnost


Základní milníky v rozvoji firmy

1993 Vznik firmy ing. Josef Kirchner – TEKIS, z počátku byla provozována jako doplňková činnost zaměřená především na projekční činnost.

1997 Orientace na distribuci a velkoobchod s obalovým materiálem jako hlavní činností firmy.

2002 Hlavním segmentem pro firmu se stal velkoobchod s obalovým materiálem, který se stabilizoval do roku 2004, kdy byla rozšířena nabídka firmy o další doplňkový sortiment především v oblasti kartonů, lepenek a dodávky a instalace strojů zaměřených na obalovou techniku.

2005 Vytvoření nových pracovních míst s nutností řešení nových skladovacích a kancelářských prostor (do této doby měla firma sklady na 5ti místech v Chotěboři a byla řízena z kanceláře v rodinném domu).

2006 Průzkum možností v okolí Chotěboře k možnosti centralizace aktivit do uceleného areálu.

2007 Byl zakoupen a vlastními prostředky rekonstruován stávající areál na adrese Svinný 83. Rekonstrukcí a dostavbu zemědělského brownfieldu s polozastřešeným zemědělským objektem (700 m2) vznikl základ pro současné prostory firmy.

2008 Získání podpory z Fondu Vysočiny pro nákup technologických zařízení pro zajištění provozu firmy.

2010–2012 Získání podpory z ESF OP Podnikání a inovace, Nemovitosti II. na přípravu podnikatelské zóny (vybudování zpevněných ploch, napojení na vodovodní řad, revitalizace plochy pokryté náletovými dřevinami a skládkou).

2013 Založení firmy TEKIS s.r.o., zavedení chráněné dílny a související vytvoření nových pracovních míst, přechod vozového parku na pohon technologií CNG, uvedení do provozu solární elektrárny o výkonu 30 kW. Pořízení převíjecího stroje na průtažné fólie a zavedení výroby ručních a strojních průtažných fólií.

2014 Rozšíření prostor firmy o novou výrobní halu, skladovací, kancelářské a prodejní prostory. Ve spolupráci s Úřadem práce zapojení do projektu ESF Praxe absolventů do 30 let zřízením účelně vyhrazeného pracovního místa.

2015 Příprava generelu pro rozšíření celého areálu firmy včetně rekonstrukce a dostavby výrobních a skladovacích prostor, rozšíření prodejny a rekultivaci pozemků pro další rozvoj. Založení společnosti EKO-TEKIS s.r.o. především za účelem správy nemovitostí a realizací dílčích ekologických zemědělských i nezemědělských činností.

2016 Realizace nových řezacích strojů s moduly pro příčný i podélný řez s následným zahájením výroby formátů a přířezů z měkkých matriálů (podpořeno Krajem Vysočina).

2017 Zahájení realizace projektu z OP Zaměstnanost s názvem: Systematické vzdělávání pracovníků chráněné dílny TEKIS s.r.o.

2018, 2019 Realizován projekt s názvem Zajištění svozu a dalšího zpracování vybraných druhů odpadu jako nový provozní segment firmy TEKIS s.r.o., který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajištění podmínek pro vytvoření v součtu tří pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení vozu pro svoz definovaných odpadů a zajištění příslušných povolení potřebných k provozování zařízení pro sběr a výkup odpadů v areálu firmy.