SOCIÁLNÍ PODNIK


Firma TEKIS s.r.o. je sociálním podnikem zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním postižením (OZP), a proto může nabídnout svým zákazníkům čerpání náhradního plnění zakoupením našich produktů a služeb.

Režim náhradního plnění může firma poskytovat již od roku 2013, kdy naplnila podmínku uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b), zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. Svým odběratelům proto může nabízet „náhradní plnění“ a zmírnit tím výši jejich sankce za to, že nezaměstnávají zákonem požadovaný počet zdravotně znevýhodněných osob.

K tomuto kroku jsme se rozhodli v souvislosti s rozšířením naší výroby, která je od počátku směřována tak, aby se v jejím rámci našly činnosti svojí povahou vhodné pro zdravotně znevýhodněné osoby. Tímto přístupem chceme ukázat veřejnosti a zaměstnavatelům, že tělesný handicap není překážkou v možném zaměstnávání těchto osob, ale při vybudování specifických podmínek může být osoba s handicapem pro zaměstnavatele daleko přínosnější, než leckterý „zdravý člověk“.

K jakému účelu slouží náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají dle §81 až §83 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat pracovníky se zdravotním postižením v podílu 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Tuto povinnost mohou nahradit:

  1. odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za každou osobu z povinného podílu;
  2. náhradním plněním - odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.

Náhradní plnění v praxi

Zaměstnavatel, který nezaměstnává dostatečný počet osob se zdravotním znevýhodněním, musí odvádět pokuty Úřadu práce, že nesplňuje tuto zákonem danou podmínku. Těmto pokutám se však může vyhnout nebo je snížit, jestliže odebírá materiál a služby od firem, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců (v přepočteném stavu) se zdravotním znevýhodněním a mohou tak poskytovat tzv. „náhradní plnění“.

Objemem plateb za výrobky a služby odebrané ve sledovaném roce ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství zaměstnavatel nahrazuje jednu osobu se zdravotním postižením, kterou by měl ze zákona zaměstnávat.

Naplňování charakteristik sociálního podniku

1) Společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Jedním z hlavních cílů společnosti je vytváření a udržení pracovních míst pro osoby se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

2) Zaměstnávání min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce, kterými jsou osoby se zdravotním postižením (OZP).

Náš podnik je zaměřen na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, přičemž je uznán jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce. Z tohoto vyplývá i struktura zaměstnanců v roce 2019, kdy firma z celkového počtu 35 zaměstnanců zaměstnávala 25 OZP (z toho 7 OZP se třetím stupněm invalidity). Z celkového počtu zaměstnanců tedy více než 71 % tvoří OZP. Jelikož mají OZP z titulu jejich postižení zkrácené pracovní úvazky, v přepočtením stavu se jednalo o 25,34 úvazků z toho 17,3 úvazku příslušelo OZP (přičemž 4,8 úvazku náleží OZP ve třetím stupni invalidity). Dle přepočteného stavu jsme tedy v roce 2019 zaměstnávali více než 68 % OZP.

3) Integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb (např. individuální plány rozvoje zaměstnanců).

Našim zaměstnancům pravidelně zajišťujeme zvýšení kvalifikace prostřednictvím různých druhů vzdělávání, které jsou realizovány na základě individuálního plánu a konzultací s konkrétním zaměstnancem. Ve firmě je zřízena pozice integračního personalisty (součást pozice asistenta pro OZP), kterou z titulu svého vzdělání zajišťuje společník firmy. Tento poskytuje pravidelné konzultace pro zaměstnance v minimálním rozsahu 2 hodiny 2x týdně. Tato podpora se v posledních 2 letech promítla do profesního růstu 28 zaměstnanců. Zaměstnancům jsou zároveň poskytovány benefity jako stravenky, firemní telefon či příspěvek na důchodové připojištění. Všem zaměstnancům je tedy poskytováno i psychosociální poradenství a ve spolupráci s účetní i poradenství a opora ve sféře finanční, dluhové i daňové. Pro konkrétní zaměstnance z cílové skupiny zajišťujeme například i přípravu procesu pro povolení oddlužení. Průběžně probíhají pohovory s OZP zaměřené na zhodnocení jejich pracovních výsledků a dalšího rozvoje jejich potenciálu na trhu práce.

4) Zapojování zaměstnanců a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie.

4 OZP se přímo podílejí na řídících funkcích ve firmě a mají tak přímý vliv na její směřování. Minimálně 2x ročně jsou realizovány strategické porady se všemi zaměstnanci k dalšímu směřování strategie rozvoje podniku. Pravidelně je prováděno zjišťování spokojenosti zaměstnanců a se zjištěnými výsledky je nadále pracováno v naší strategii rozvoje.

5) Reinvestice min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku a nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti.

V minulých letech naše firma vytvářela provozní zisk, který byl plně reinvestován do rozvoje sociálního podniku a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. V roce 2016 se jednalo o 459 tis. Kč, v roce 2017 o 290 tis. a v roce 2018 o 1091 tis. Kč. V rámci této reinvestice byla v roce 2017 realizována nová šatna a kuchyňka jako zázemí pro OZP v hodnotě cca 300 tis. Kč. Dále byly v letech 2018-2019 zakoupeny technologie pro rozšíření stávajícího výrobního portfolia firmy ve výši cca 1 mil. Kč a zajištěno spolufinancování nového nákladního vozu na CNG.

6) Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

Nezávislost v manažerském rozhodování je zajištěna jediným jednatelem, který plně rozhoduje a řídí firmu po konzultaci s jediným společníkem firmy.

7) Lokalizace, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry.

Naše firma a její představitelé zároveň spolupracují s místními iniciativami jako je například MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. a neziskovými organizacemi např. Benediktus, z.s. který se zabývá poskytováním sociálních služeb osobám s mentálním handicapem. Konkrétní spolupráce s Benediktus, z.s. je na projektu kompletace krabiček, kdy jejich vybraní klienti v rámci rozvoje pracovních návyků dostávají z naší firmy výseky krabiček, které skládají, slepují a kompletují. Za tuto práci dostávají odměnu. Tímto vhodně doplňujeme zaměření na danou cílovou skupinu znevýhodněnou na trhu práce. S MAS Podhůří železných hor, o.p.s. spolupracujeme v rámci tvorby strategických dokumentů pro rozvoj mikroregionů a společník je členem hodnotící komise. Mezi nejvýznamnější odběratele a dodavatele firmy patří společnosti sídlící v okrese Havlíčkův Brod, či krajích sousedních, konkrétně jde o tyto firmy: GCE, a.s., Chotěbořské strojírny a.s., Ljunhgall, a.s., Chovprodej s.r.o., Ammeral Beltech, a.s. atp. Většina našich zaměstnanců má trvalé bydliště v okrese Havlíčkův Brod.

8) Environmentální zodpovědnost ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.

Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, tzn. že při veškerých svých činnostech se společnost snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, chovat se jako dobrý hospodář v souladu s udržitelným rozvojem, k tomu vede všechny své zaměstnance. V tomto ohledu zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby a na dosažení tohoto zohlednění spolupracuje s místními aktéry. Tyto zásady naplňujeme v praxi například skutečností, že náš vozový park poháněn především technologií CNG šetrnou k životnímu prostředí a prostřednictvím solární elektrárny instalované na střeše budovy v našem areálu pokrýváme značnou část energie potřebné k výrobě a provozu. Dále našim zákazníkům jako přidanou hodnotu nabízíme stahování vybraných druhů použitých obalů, které následně zpracováváme v našem areálu, který má příslušná povolení od Krajského úřadu pro provozování sběrného dvora (čj. KUJI91168/2017).